TAGS

wind power

พลังงานลม อีกหนึ่งทางเลือกด้านพลังงานทดแทนของมณฑลกวางตุ้ง

ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในจีนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้พลังงานลมกลายเป็นทางเลือกที่สำคัญของพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนมีพื้นที่ชายฝั่งที่ยาวและมีพื้นที่เหมาะกับการใช้พลังงานลม และเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามาก อีกทั้งการสร้างแหล่งพลังงานจากลมนอกชายฝั่งจะช่วยประหยัดพื้นที่และมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยน้อยกว่าการสร้างแหล่งพลังงานลมบนชายฝั่ง

994 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน