Video วิดีโอ

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

Banner-2732x570-3.png

Video วิดีโอ

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

สถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าของเขต YRD (ปี 2565)

ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ได้จัดทำสถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าปี 2565 ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangzte River Delta: YRD) ประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอานฮุย โดยประมวลจากแถลงการณ์ของรัฐบาลท้องถิ่นในเขต YRD และหน่วยงานศุลกากรจีน