GDP ของจีนเติบโตร้อยละ 3.9 ในไตรมาสที่ 3/2565

26 Oct 2022

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า ในไตรมาสที่ 3/2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565  GDP ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

  • ภาพรวม NBS สรุปว่า “เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดี และดีกว่าช่วงไตรมาสที่ 2/2565 อย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 4)” โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลจีน ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ดี การบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน
  • การบริโภค ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 ยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับเดือน ก.ย. 2565 ยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งต่ำกว่าในเดือน ส.ค. 2565 (ร้อยละ 5.4) และนับเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 ซึ่งได้รับผลกระทบจาก อาทิ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ชาวจีนส่วนหนึ่งมีรายได้ที่ลดลง (2) ชาวจีนส่วนหนึ่งเลือกการออมมากกว่าการบริโภค และ (3) การดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายทั้งในมณฑลและข้ามมณฑล
  • การค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2565 สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เผยว่า ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 11 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย (1) อาเซียนยังเป็นคู่ค้าอันดับแรกของจีน โดยมูลค่าการค้าระหว่างจีน – อาเซียนอยู่ที่ 4.7 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.1 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วงดังกล่าว รองลงมาคือ สหภาพยุโรป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9) และสหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) และ (2) ด้านการส่งออก ในเดือน ก.ย. 2565 จีนส่งออกอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จีนส่งออกสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 11.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 และจีนส่งออกสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2564
  • การลงทุน ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 การลงทุนสินทรัพย์ถาวรของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย (1) การลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และร้อยละ 10.1 ตามลำดับ สืบเนื่องจากการใช้นโยบายสนับสนุนทางการเงินที่มีวงเงินมากกว่า 6 แสนล้านหยวน และ (2) การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 8 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 สำหรับเดือน ก.ย. 2565 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 12.1 มีแนวโน้มฟื้นตัวเล็กน้อยจากเดือน ส.ค. 2565 (ลดลงร้อยละ 13.8) สืบเนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการซื้อบ้านของเมืองต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนเงินกู้พิเศษเพื่อเร่งส่งมอบบ้านของภาครัฐจีน
  • การจ้างงาน ในเดือน ก.ย. 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเมืองต่าง ๆ ของจีนส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในจีน โดยจากผลสำรวจอัตราการว่างงานของ NBS เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2565 พบว่า (1) อัตราการว่างงานของกลุ่มแรงงานหลัก (อายุ 25 – 59 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 4.3 ในเดือน ส.ค. 2565 (2) อัตราการว่างงานของเมืองขนาดใหญ่ 31 แห่งในจีนอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 5.0 ในเดือน ส.ค. 2565 และ (3) อัตราการว่างงานของชาวจีนอายุ 16 – 24 ปีลดลงเหลือร้อยละ 17.9 จากระดับสูงสุดในเดือน ก.ค. 2565 ที่ร้อยละ 19.9 อันเป็นผลจาการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานของวัยรุ่นจีนและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 

 

แหล่งข้อมูล:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202210/t20221024_1889459.html

https://economy.caixin.com/2022-10-24/101955363.html

จีน เศรษฐกิจจีน GDP GDP จีน ไตรมาสที่สาม การค้า การลงทุน การบริโภค การจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน