TAGS

whitecollar
31 Oct 2017

เงินเดือนแรงงาน white-collar ในกวางตุ้งขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนสัญญานฟื้นตัวเศรษฐกิจ

เว็บไซต์หางานชื่อดังของจีน Zhaopin จัดทำรายงานเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานแรงงานกลุ่ม white-collar ในจีน โดยรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบจากเมืองสำคัญทั้งหมด 37 เมืองในจีน รายงานดังกล่าวได้เผยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานกลุ่ม White-collar…

706 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน