TAGS

internet+
26 Apr 2016

รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง

มณฑลกวางตุ้งถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจีนตอนใต้ มีระบบการขนส่งมวลชนและสินค้าที่ทันสมัย ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศและทางราง รถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งมวลชนที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจำนวนของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นครกว่างโจวเปิดให้บริการเส้นทางเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน…

1,181 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน