หนานชางออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้ทันสมัยปี 2566 – 2569

12 Jan 2024

เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2566 นครหนานชางเผยแพร่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้ทันสมัยปี 2566 – 2569 เพื่อสร้างหนานชางให้เป็นฐานการผลิตวัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และพื้นที่รวบรวมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญในภาคกลางของจีน โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) การพัฒนาวัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพ โดยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการผลิตวัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพให้มากเป็น 3 อันดับแรกของประเทศ รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ยาฉีดให้ได้ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ยาฉีดทั้งประเทศ การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการฟอกเลือดให้สูงถึงร้อยละ 25 ของทั้งประเทศ

(2) การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1) อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยและน้ำยาตรวจสำหรับโรคต่าง ๆ อาทิ เนื้องอก โรคทางพันธุกรรม โรคตับ และโรคเอดส์ 2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่อง MRI และ CT scan 3) เครื่องจัดลำดับทางพันธุกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้สำหรับ การหารหัสสารพันธุกรรม และ 4) เครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ทางไกล เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นฐาน  การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคกลางของจีน

(3) การบ่มเพาะวิสาหกิจการแพทย์และสุขภาพ โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจการแพทย์ และส่งเสริมวิสาหกิจที่มีศักยภาพการแข่งขันระดับสากลให้ขยายความร่วมมือกับวิสาหกิจต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจการแพทย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มวิสาหกิจการแพทย์ที่มีรายได้มากกว่า 5 หมื่นล้านหยวนต่อปี 1 ราย วิสาหกิจการแพทย์ที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านหยวนต่อปี 16 ราย และมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพสูงกว่า 1.3 แสนล้านหยวน ภายในปี 2569

(4) การพัฒนาการแพทย์แผนจีน โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็น “แหล่งกำเนิดของการแพทย์แผนจีน” มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ และการสร้างฐานการนำร่องนวัตกรรมด้านการวิจัยอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ เพื่อยกระดับการผลิตยาแพทย์แผนจีนสู่ระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยเน้นวิจัยและยกระดับเทคโนโลยีการสกัดและแยกสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรธรรมชาติ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตลอดกระบวนการผลิต และขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์ (medical food) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค รวมถึงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/12/13/020332170.shtml

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน