เมืองเซี่ยเหมินออกมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสู่ระบบผลิตอัจฉริยะ

30 Jan 2024

สำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานการเงินเมืองเซี่ยเหมินร่วมกันประกาศมาตรการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการผลิตของเมืองเซี่ยเหมิน โดยมีมาตรการครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ข้อมูลดิจิทัล แพลตฟอร์มคราวด์ และอุตสาหกรรมการบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล อาทิ สนับสนุนให้วิสาหกิจเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นระบบดิจิทัล ส่งเสริมการวิจัยและการให้คำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในภาคธุรกิจ รวมทั้งการให้เงินอุดหนุนการปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการจัดฝึกอบรม

(2) สนับสนุนวิสาหกิจเข้าสู่แพลตฟอร์มคราวด์ อาทิ สนับสนุนให้วิสาหกิจใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มของภาครัฐ  ซึ่งรวบรวมข้อมูลบริษัทและการวิเคราะห์สถิติของวิสาหกิจของเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้วิสาหกิจเข้าสู่แพลตฟอร์ม Cloud Computing โดยวิสาหกิจที่เริ่มใช้แพลตฟอร์ม Cloud Computing ในอุตสาหรรมการผลิตเป็นครั้งแรก จะได้รับเงินอุดหนุนร้อยละ 30 สำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือสูงสุด 3 แสนหยวน/ปี

(3) ส่งเสริมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ อาทิ การมอบเงินอุดหนุนสูงสุด 5 แสนหยวนแก่วิสาหกิจที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยมระดับประเทศ นอกจากนี้ ภาครัฐยังขยายขอบเขตการบริการทางอินเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม และส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมด้วย

    เมืองเซี่ยเหมินมุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามามีบทบาทร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตของไทยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งไทยสามารถศึกษาเรียนรู้มาตการการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของเมืองเซี่ยเหมินได้ อาทิ การสนับสนุนเงินอุดหนุนของทางภาครัฐที่มอบให้แก่วิสาหกิจ สนุบสนุนการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีบทบาทเพิ่มขึ้น                                                             

แหล่งอ้างอิง https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202401/18/content_12296.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน