TAGS

C/O
11 Jun 2019

กว่างซีเปิดยื่นขอและพิมพ์ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) ได้ด้วยตนเองแล้ว

เดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนเริ่มใช้ระบบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือใบ C/O ผ่านระบบออนไลน์และสามารถสั่งพิมพ์ใบ C/O ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปยื่นพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราเอกสารที่สำนักงานศุลกากรอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น

968 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน