จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ 31/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน 1 ตำแหน่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

เลขประจำตัวสอบ              ชื่อ – นามสกุล
1. นางสาวศรินทร์ญา        ศรีสมภาร
2. นางสาวนวพรปพรรน    หลีนวรัตน์
3. นายวิศิษฏ์                     งามศรีวิเศษ
4. นางสาวนภสร                เผียนปาน
5. นางสาวจิญมิกา             เฉลียวการ
6. นายพชวีร์                      จันทวี
7. นางสาวพัทณันท์            เสือแก้ว

2. วัน เวลาสอบ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

3. วิธีการสอบคัดเลือก

3.1 การสอบข้อเขียน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดการสอบข้อเขียนอัตนัย ได้แก่ (1) การแปลภาษาจีน – ไทย (2) การแปลภาษา อังกฤษ – ไทย และ (3) การแปลภาษาไทย – อังกฤษ  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิสอบที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครในเวลา 10.00 น. และขอให้ผู้มีสิทธิสอบส่งคำตอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] ภายในเวลา 12.00 น.

3.2 การสอบสัมภาษณ์

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดการสอบสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล วิธีสอบสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์
1. นางสาวศรินทร์ญา ศรีสมภาร สัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เวลา 14.00 – 14.15 น.
2. นางสาวนวพรปพรรน หลีนวรัตน์ สัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เวลา 14.15 – 14.30 น.
3. นายวิศิษฏ์ งามศรีวิเศษ Video Call เวลา 14.30 – 14.45 น.
4. นางสาวนภสร เผียนปาน Video Call เวลา 14.45 – 15.00 น.
5. นางสาวจิญมิกา เฉลียวการ Video Call เวลา 15.00 – 15.15 น.
6. นายพชวีร์ จันทวี Video Call เวลา 15.15 – 15.30 น.
7. นางสาวพัทณันท์ เสือแก้ว Video Call เวลา 15.30 – 15.45 น.

หมายเหตุ กำหนดเวลาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ตามเวลาท้องถิ่นของจีน ซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

4. การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงต่อไป

ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โหลดที่นี่

Print