ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (2564)

8 Mar 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 1 ตำแหน่ง รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,760 หยวน/เดือน โดยมีระยะเวลาการจ้าง คือ วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564 (ช่วงเวลาทดลองงาน 3 เดือน) สัญญาแบบปีต่อปีตามปีงบประมาณของรัฐบาลไทย
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3 มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้ดีมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนสรุปรายงานได้
2.4 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หากมีความสามารถหรือประสบการณ์ในการตัดต่อวีดิโอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.5 มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และพร้อมที่จะทำงานแบบ Team work

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน รวมทั้งจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ และคลิปวีดิโอเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน โดยเฉพาะของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักธุรกิจไทย
3.2 ดูแลและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com)บัญชี FacebookYoutube และ WeChat Official Account
3.3 ให้คำแนะนำ บริการ และประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยและจีน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทย
3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง
3.5 ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร(รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 4.2 – 4.5)
4.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
4.4 สำเนาใบแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน รวมทั้งภาษาอังกฤษ (หากมี) อาทิ ผลการทดสอบวัดระดับ HSK TOEFLPortfolio ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด
4.5 สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบผ่านการอบรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การรับสมัคร
ผู้สนใจโปรดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
18 มีนาคม 2564 โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]

6. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
บัดนี้ – 18 มีนาคม 2564 – ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันที่ 19 มีนาคม 2564- ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิสอบ
วันที่ 22 มีนาคม 2564- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 มีนาคม 2564- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับการคัดเลือกตามกำหนดการข้างต้นได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (guangzhou.thaiembassy.org) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com) Facebook ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน และ WeChat Official Account ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตาม QR Code ด้านล่างนี้

 

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวโหลดประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน