HONGKONG

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติด

กับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก 261 เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันเตา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกง และ Disneyland) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,113.76 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลประชากร

จากสถิติของ Census and Statistics Department ของฮ่องกง ในปี 2565 ฮ่องกงมีประชากรประมาณ 7.29 ล้านคน ประกอบด้วยเพศชาย 3.33 ล้านคน และเพศหญิง 3.96 ล้านคน มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรลดลงร้อยละ 1.6%  เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.6 เป็นคนจีน ใช้ภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และภาษาอังกฤษ            เป็นภาษาหลัก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม และฮินดู

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยของฮ่องกงเท่ากับ 23.5 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิในฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) อาจลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อากาศจะสบาย แต่อาจมีความชื้น ฤดูร้อน (พฤษภาคม – สิงหาคม) อุณหภูมิอาจสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสูงและมีฝนตก ตลอดจนอาจได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนหรือพายุไต้ฝุ่น ส่วนช่วงกันยายน – ตุลาคม อากาศจะเริ่มเย็นลง เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว

ทรัพยากรสำคัญ

ฮ่องกงไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะมีที่ราบเป็นส่วนน้อย และล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้ฮ่องกงมีศักยภาพในการเป็นท่าเรือน้ำลึกสำหรับทำการค้ากับต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม

ฮ่องกงเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรซึ่งได้ทำสัญญาเช่าฮ่องกงและพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากจีนเป็นเวลานานถึง 156 ปีและได้กลับคืนสู่การปกครองของจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สหราชอาณาจักรได้วางโครงสร้างในด้านต่างๆ ให้กับฮ่องกง โดยเฉพาะระบบกฎหมาย ระบบการคมนาคม ระบบราชการ และระบบการศึกษา ฮ่องกงจึงมีวัฒนธรรมแบบตะวันออกผสมตะวันตก และมีค่านิยมที่หยั่งรากลึกในเรื่องการเคารพกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล หน้าที่พลเมืองที่ดี และการต่อต้านการคอรัปชั่น

Basic Law

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนภายใต้หลักการ “One country, two systems” ตามที่ระบุในกฎหมายธรรมนูญของฮ่องกง The Basic Law of the Hong Kong SAR of the People’s Republic of China ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีนเมื่อปี 2540 กฎหมายนี้ระบุให้ฮ่องกงธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมในปัจจุบันเป็นเวลาอีก 50 ปี และภายใต้หลักการดังกล่าว จีนได้ให้อิสระแก่ฮ่องกงอย่างมากในการบริหารบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการต่างประเทศและด้านการทหาร ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ดูแล

2. ข้อมูลด้านการปกครอง

(ภาพแผนมณฑลที่มีแบ่งแยกแต่ละเขต)

การแบ่งพื้นที่เขตปกครอง

ฮ่องกงประกอบไปด้วยเขตบริหารงานทั้งหมด 18 เขต ดังนี้

พื้นที่                    เขต
เกาะฮ่องกง(Hong Kong Island)(香港島) 1.Central and Western (中西區)
2.Wan Chai (灣仔))
3.Eastern (東區)
4.Southern (南區)
เกาลูน (Kowloon)(九龍) 5. Yau Tsim Mong (油尖旺)
6. Kowloon City (九龍城)
7. Kwun Tong (觀塘))
8. Sham Shui Po (深水埗)
9. Wong Tai Sin (黃大仙)
เขตดินแดนใหม่ (New Territories)(新界) 10. Islands (離島)
11. Kwai Tsing (葵青)
12. Tsuen Wan (荃灣)
13. Sha Tin (沙田)
14. Sai Kung (西貢)
15. Tuen Mun (屯門)
16. Yuen Long (元朗)
17. Tai Po (大埔)
18. North (北區)

ผู้บริหารมณฑล

นาย John Lee Ka-chiu
ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง(Chief Executive)
เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหารสูงสุด

นาย Chan Kwok-Ki
Chief Secretary for Administration

คณะผู้บริหาร

นาย Paul Lam Ting-Kwok
Secretary for Justice

คณะผู้บริหาร ​

นาย Paul Lam Ting-Kwok
Secretary for Justice

คณะผู้บริหาร ​

นาง Ingrid Yeung
Secretary for the Civil Service

คณะผู้บริหาร ​

Dr.Choi Yuk-lin
Secretary for Education

คณะผู้บริหาร ​

ศ. Chung-mau Lo
Secretary for Health

คณะผู้บริหาร

นาย Tang Ping-keung
Secretary for Security

คณะผู้บริหาร ​

นาย Christopher Hui
Secretary for Financial Services and the Treasury

คณะผู้บริหาร ​

นางสาว Bernadette Linn
Secretary for Development

คณะผู้บริหาร ​

นาย Erick Tsang Kwok-wai
Secretary for Constitutional and Mainland Affairs

คณะผู้บริหาร ​

นาย Tse Chin-wan
Secretary for Environment and Ecology

คณะผู้บริหาร ​

นางสาว Alice Mak
Secretary for Home and Youth Affairs

คณะผู้บริหาร ​

นาย Chris Sun
Secretary for Labour and Welfare

คณะผู้บริหาร ​

นางสาว Winnie Ho
Secretary for Housing

คณะผู้บริหาร ​

นาย Algernon Yau
Secretary for Commerce and Economic Development

คณะผู้บริหาร ​

ศ.Sun Dong
Secretary for Innovation,Technology and Industry

คณะผู้บริหาร ​

นาย Lam Sai-hung
Secretary for Transport and Logistics

คณะผู้บริหาร ​

นาย Kevin Yeung
Secretary for Culture, Sports and Tourism

คณะผู้บริหาร ​

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาครัฐบาลฮ่องกงได้ที่ link

เมืองสำคัญ/เขตพัฒนาเศรฐกิจ

เขตสำคัญของฮ่องกง

พื้นที่ของฮ่องกงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 1. Hong Kong 2. Kowloon และ 3. New Territories โดยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 เขต ดังนี้

1.1 Central & Western

เขต Central & Western มีพื้นที่ประมาณ 1,255 เฮคตาร์ (1 เฮคตาร์ = 10,000 ตารางกิโลเมตร) มีประชากรจำนวน 259,300 คน เป็นเขตที่มีการพัฒนาเป็นอันดับแรก ๆ ของฮ่องกง โดยปัจจุบันนับเป็นเขตใจกลางเมืองของฮ่องกง ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน กฎหมาย และการเมือง เขต Central & Western มีสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง อาทิ อาคารสภานิติบัญญัติเก่า ทำเนียบรัฐบาล และศาลสูง นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ อาทิ สำนักงานใหญ่ของบริษัททางการเงิน สถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานราชการของรัฐบาลฮ่องกง

1.2 Wan Chai

เขต Wan Chai ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ประมาณ 976 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 16,000 คน ในอดีตพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นหมู่บ้านชาวประมง เขต Wan Chai จึงนับเป็นอีกเขตหนึ่งที่มีความเก่าแก่และเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิม แม้ว่าปัจจุบันจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ/การจัดแสดงสินค้า/การท่องเที่ยว/กีฬาแล้วก็ตาม โดยสถานที่สำคัญ ได้แก่ Hong Kong Convention and Exhibition Centre

1.3 Southern

เขต Southern ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ประมาณ 4,000 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 280,000 คน มีอาณาเขตติด Pacific Ocean และมีชายหาดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างมาก อาทิ ชายหาด Repulse Bay, Shek O และ Stanley ระบบคมนาคมในเขต ได้แก่ รถประจำทาง รถมินิบัส และรถแท๊กซี่ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน (MTR) สาย South Island (East) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558

1.4 Eastern

เขต Eastern ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ประมาณ 1,900 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 588,000 คน มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบายด้วยเครือข่ายรถไฟใต้ดิน (Mass Transit Railway-MTR) รถประจำทาง รถราง และเรือ สถานที่สำคัญ ได้แก่ Victoria Park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง, Taikoo Shing ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่พักอาศัยขนาดใหญ่ และมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเขต Eastern, Hong Kong Museum of Coastal Defence

2.1 Kwun Tong

เขต Kwun Tong ตั้งอยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาลูน มีพื้นที่ประมาณ 1,130 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 609,700 คน และเป็นหนึ่งในเขตเมืองที่มีการพัฒนาเป็นอันดับแรก ๆ ของฮ่องกง เนื่องจากจำนวนประชากรในเขตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปสงค์ด้านที่พักและบริการด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นด้วย รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเขตชุมชนเก่าและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การก่อสร้าง/บูรณะสถานศึกษา สถานพยาบาล และสนามกีฬากลางแจ้ง ทำให้ปัจจุบันประชาชนในเขต Kwun Tong มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.2 Sham Shui Po

เขต Sham Shui Po ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรเกาลูน มีพื้นที่ประมาณ 1,047 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 365,600 คน ประชากรมีรายรับเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เขต Sham Shui Po เป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่มีการพัฒนาเป็นลำดับแรก ๆ ในฮ่องกง ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่จะย้ายไปตั้งในจีนแล้ว แต่ Sham Shui Po ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

2.3 Yau Tsim Mong (YTM)

เขต YTM ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาลูน มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวน 301,800 คน จัดเป็นเขตที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น และมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ เนื่องจากมีโรงแรมและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและจับจ่ายใช้สอยของคนท้องถิ่นด้วย สถานที่สำคัญในเขต YTM ได้แก่ Hong Kong Cultural Centre, Hong Kong Museum of Art, Hong Kong Space Museum, Hong Kong Science Museum และ Hong Kong Museum of History

2.4 Kowloon City

ขต Kowloon City มีพื้นที่ประมาณ 1,000 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 374,300 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านพักเอกชน พื้นที่ในเขตแบ่งเป็นส่วนการค้าและอุตสาหกรรม และมีโรงเรียนมากถึงกว่า 200 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัย Hong Kong Baptist University และ Open University of Hong Kong นอกจากนี้ เขต Kowloon City ยังเป็นเขตที่มีชุมชนไทยตั้งอยู่ด้วย

2.5 Wong Tai Sin

เขต Wong Tai Sin ตั้งอยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาลูน มีพื้นที่ 9.26 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวน 420,000 คน Wong Tai Sin เป็นเขตที่มีบ้านพักรัฐบาลค่อนข้างมาก (ร้อยละ 85 ของประชากรในเขตพักอยู่ในบ้านพักรัฐบาล) สถานที่สำคัญในเขต Wong Tai Sin ได้แก่ วัด Wong Tai Sin Temple ซึ่งเป็นวัดเต๋าเพียงแห่งเดียวในฮ่องกง และสำนักชี Chi Lin

3.1 Islands

เขต Islands มีพื้นที่ประมาณ 17,600 เฮคตาร์ ประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ Lantau Island, Lamma Island และ Cheung Chau มีประชากรทั้งสิ้น 151,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Tung Chung New Town เขต Islands เป็นเขตที่มีชื่อเสียงด้านบ้านพักตากอากาศและภัตตาคารอาหารทะเล สถานที่สำคัญ ได้แก่ Cheung Sha Beach, Giant Buddha in Po Lin Monastery, AsiaWorld-Expo, Tai O Fishing Village และ Hong Kong Disneyland

3.2 North

เขต North ตั้งอยู่เหนือสุดของฮ่องกง มีพื้นที่ 168 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวน 305,100 คน เขต North มีอาณาเขตติดกับเมืองเซินเจิ้นของจีนโดยมีแม่น้ำขวางกั้น จึงเป็นเขตเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างฮ่องกงกับเมืองเซินเจิ้นและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ระหว่างฮ่องกงกับจีน

3.3 Sha Tin

เขต Sha Tin มีพื้นที่ประมาณ 6,940 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 630,273 คน Sha Tin เป็นเขตใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน และมีเขตอุตสาหกรรมเบา 4 แห่ง ได้แก่ Tai Wai, Fo Tan, Siu Lek Yuen และ Shek Mun เขต Sha Tin มีเส้นทางสำหรับขี่จักรยานโดยเฉพาะ และเป็นที่นิยมสำหรับทั้งชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

3.4 Tseun Wan

เขต Tseun Wan เป็นพื้นที่ New Territories ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแห่งแรกของฮ่องกง มีพื้นที่ประมาณ 6,000 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 300,000 คน เขต Tseun Wan นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งแถบตะวันตกของ New Territories และยังเป็นทางผ่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการสร้างบ้านพักเอกชนและอาคารพาณิชย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก แต่บางพื้นที่ในเขตยังคงเป็นชนบท สถานที่สำคัญ ได้แก่ วัด Yuen Yuen, Western Monastery และ Chuk Lam Sim Yuen

3.5 Yuen Long

เขต Yuen Long ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ New Territories มีพื้นที่ประมาณ 14,430 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 560,000 คน แม้จะมีการพัฒนา Yuen Long ให้เป็นเขตเมืองอย่างรวดเร็ว แต่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมบางอย่างยังคงอยู่ อาทิ Tin Hau Festival นอกจากนี้ Yuen Long ยังมีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ Hong Kong Wetland Park

3.6 Sai Kung

เขต Sai Kung มีพื้นที่ประมาณ 12,680 เฮคตาร์ เป็นเขตที่มีชื่อเสียงด้านการชมทัศนียภาพทางธรรมชาติสำหรับทั้งชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังขึ้นชื่อด้านภัตตาคารอาหารทะเล สถานที่สำคัญ ได้แก่ Hong Kong University of Science and Technology

3.7 Tuen Mun

เขต Tuen Mun ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ New Territories มีพื้นที่ประมาณ 8,200 เฮคตาร์ Tuen Mun เป็นหนึ่งในเขตแรก ๆ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำนวน 20,000 คนในปี ค.ศ. 1960 เป็นจำนวน 500,000 คนในปัจจุบัน สถานที่สำคัญ ได้แก่ Lingnan University

3.8 Kwai Tsing

เขต Kwai Tsing ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ New Territories มีพื้นที่ประมาณ 1,983 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 516,200 คน เขต Kwai Tsing เป็นที่ตั้งของท่าเรือคอนเทนเนอร์ Kwai Chung และท่าเรือคอนเทนเนอร์ Tsing Yi มีบทบาทสำคัญในภาคการขนส่งสินค้าของฮ่องกง

3.9 Tai Po

เขต Tai Po ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ New Territories มีพื้นที่ประมาณ 14,800 เฮคตาร์ มีประชากรจำนวน 300,000 คน Tai Po เป็น เขตที่มีการผสมผสานระหว่างหมู่บ้านชนบทกับเขตเมืองที่พัฒนาแล้ว โดยเขตเมืองจะมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการ

การคมนาคมและโลจิสติกส์

เส้นทางขนส่งทางบก

ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะดีที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ในแต่ละวัน ฮ่องกงมีผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ เส้นทางรถไฟ รถราง รถประจำทาง เรือ และแท๊กซี่ ถึงว่า 11 ล้านคน ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้มีทั้งส่วนที่เป็น Private Company และ Public Corporations

เส้นทางทางบก

1.เส้นทางถนน

ในปี 2554 ฮ่องกงมีเส้นทางถนนทั้งหมด 2,086 กิโลเมตร โดยเป็นถนน 1,316 สาย อุโมงค์ข้ามทะเล 3 แห่ง ถนนลอดอุโมงค์ 13 สาย และสะพานหลัก 5 สะพาน ฮ่องกงมียานพาหนะที่จดทะเบียนจำนวน 630,281 คัน โดยเป็นรถยนต์ส่วนตัว 434,843 คัน ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่ประชากรมีสัดส่วนการเป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยที่สุดในโลก ทั้งนี้ แม้ว่าการจราจรในเขตใจกลางเมืองบางแห่งจะค่อนข้างหนาแน่น แต่สภาพการจราจรายังคงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากฮ่องกงมีโครงข่ายการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

2.เส้นทางรถไฟ

เส้นทางรถไฟเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญของฮ่องกง โดยในแต่ละวัน จะมีร้อยละ 38 ของชาวฮ่องกงเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟ (ปี 2554) เส้นทางรถไฟในฮ่องกงประกอบด้วยระบบรถไฟขนส่งมวลชน (Mass Transit Railway-MTR) ระบบรถไฟความเร็วสูง (Airport Express) และระบบรถไฟฟ้าบนดิน (Light Rail)

– ระบบ MTR เป็นระบบขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ประกอบด้วยเส้นทาง 9 สาย ได้แก่ Kwun Tong Line, Tsuen Wan Line, Island Line, Tung Chung Line, Tseung Kwan O Line, Disneyland Resort Line, Ma On Shan Line และ West Rail Line มีความยาวทั้งสิ้น 175 กิโลเมตร และมีสถานีกว่า 80 สถานี

– ระบบ Airport Express ให้บริการเส้นทางจากเขต Hong Kong ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยมีระยะทาง 35.2 กิโลเมตร ในปี 2554 มีผู้โดยสารใช้บริการระบบ MTR และ Airport Express วันละประมาณ 4.07 ล้านคน

– ระบบ Light Rail มีระยะทาง 36.2 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีต่าง ๆ จำนวน 68 สถานี ให้บริการพื้นที่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของ New Territories ในปี 2554 มีผู้ใช้บริการระบบ Light Rail วันละประมาณ 441,900 คน

เส้นทางรถราง

ระบบรถราง (Trams) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 รถรางจำนวน 164 ขบวนในฮ่องกงถือเป็นระบบรถรางสองชั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2554 มีผู้ใช้บริการรถรางวันละ 216,300 คน

เส้นทางทางน้ำ

1.ท่าเรือ Kwai Tsing (Kwai Tsing Container Terminals)

ท่าเรือ Kwai Tsing ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าววิกตอเรีย เป็นท่าเรือที่ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าในลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ มีพื้นที่ 2.7ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีขนส่ง (container terminals) 9 สถานี สามารถรองรับเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 24 ลำ และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ทั้งสิ้น 18 ล้าน TEUs (20-foot equivalent units of containers) โดยปัจจุบัน มีบริษัทขนส่งสินค้า 5 บริษัท ได้แก่ Modern Terminals Ltd. (MTL), Hong Kong International Terminals Ltd. (HIT), COSCO Information & Technology (H.K.) Ltd. (COSCO), Dubai Port International Terminals Ltd. (DPI) และ Asia Container Terminals Ltd. (ACT) เป็นผู้ดำเนินการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ Kwai Tsing

2. ท่าเรือ River Trade Terminal

ท่าเรือ River Trade Terminal เป็นสถานีขนส่งทางแม่น้ำเพียงแห่งเดียวของฮ่องกง ตั้งอยู่ในเขต Tuen Mun โดยมีพื้นที่จำนวน 65 เฮคตาร์ สามารถรองรับเรือสินค้าได้ 49 ลำ ท่าเรือ River Trade Terminal จะใช้ในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ระหว่างท่าเรือของฮ่องกงกับท่าเรือในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (PRD)

3. ท่าเรือข้ามฟาก (Ferries)

ท่าเรือข้ามฟากในฮ่องกง ได้แก่ Hong Kong-Macau Ferry Terminal ในเขต Central และ China Ferry Termianl ในเขต Tsim Sha Tsui ให้บริการเดินเรือจากฮ่องกงไปมาเก๊าและอีก 24 ท่าเรือในจีน ในปี 2554 มีผู้ใช้บริการท่าเรือข้ามฟากวันละ 135,600 คน

เส้นทางขนส่งทางอากาศ

1. ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

– ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ( Hong Kong International Airport-HKIA) เป็นท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในโลก โดยมีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร และมีทางวิ่ง 2 ทาง

– HKIA เปิดให้บริการในเดือน ก.ค. 2541 โดยมีหลักการ 4 ข้อ ได้แก่ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ HKIA ได้รับรางวัลท่าอากาศยานดีเด่นถึงกว่า 50 รางวัล

– ในปี 2555 HKIA รองรับผู้โดยสารจำนวน 56.5 ล้านคน และสินค้าจำนวน 4.03 ล้านตัน มีจุดหมายปลายทางทั้งหมด 170 แห่ง (50 แห่งเป็นจุดหมายปลายทางในจีน) โดยมีเที่ยวบินวันละประมาณ 100 เที่ยว ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินต่าง ๆ กว่า 100 บริษัท

โครงการขยายทางวิ่ง ( runway) ที่ 3 ของ HKIA

– เนื่องจาก HKIA ต้องรองรับจำนวนผู้โดยสารและสินค้าที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และได้มีการคาดการณ์ว่า ระบบทางวิ่งเดิมซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได้จำนวน 420,000 เที่ยว/ปี จะรองรับจำนวนผู้โดยสารและสินค้าสูงสุดได้ถึงในปี 2562-2565 เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาบทบาทในด้านการเป็นผู้นำการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยาน HKIA จึงวางแผนขยายทางวิ่งที่ 3 โดยภายใต้ระบบทางวิ่ง 3 ทาง HKIA จะสามารถรองรับเที่ยวบินได้มากถึง 620,000 เที่ยว/ปี ซึ่งจะส่งผลให้ HKIA สามารถตอบสนองความต้องการทางการบินได้ถึงปี 2573

– ปัจจุบัน โครงการขยายทางวิ่งที่ 3 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment-EIA) ซึ่งหากรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล คาดว่าโครงการขยายทางวิ่งที่ 3 จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 8 ปี และจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2566 (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.threerunwaysystem.com)

2. เส้นทางการบินระหว่างฮ่องกงกับประเทศไทย

ปัจจุบัน มีเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกง – กรุงเทพฯ เฉลี่ยวันละ 22 เที่ยวบิน จากสายการบิน 11 บริษัท ได้แก่

 • Thai Airways (TG) 5 เที่ยวบิน/วัน
 • Cathay Pacific (CX) 6 เที่ยวบิน/วัน
 • Hong Kong Airlines (HX) 4 เที่ยวบิน/วัน
 • Air Asia (FD) 3 เที่ยวบิน/วัน
 • Orient Thai Airlines (OX) 1 เที่ยวบิน/วัน
 • Emirates Airlines (EK) 1 เที่ยวบิน/วัน
 • Ethiopian Airlines (ET) 1 เที่ยวบิน/วัน
 • Royal Jordanian (RJ) 1 เที่ยวบิน/วัน (บินเฉพาะวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์)
 • Kenya Airways (KQ) 1 เที่ยวบิน/วัน (บินเฉพาะวันพฤหัส, เสาร์, อาทิตย์)
 • Srilankan Airlines (UL) 1 เที่ยวบิน/วัน (บินเฉพาะวันจันทร์, พฤหัส, เสาร์)
 • Pakistan Airlines (PK) 1 เที่ยวบิน/วัน (บินเฉพาะวันอังคาร, ศุกร์)

เศรษฐกิจ

นโยบายด้านการบริหารของฮ่องกง

1) การแถลงนโยบายของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงประจำปี ค.ศ. 2013-2014)

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 นาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงได้แถลงนโยบายของรัฐบาล (Policy Address) ต่อสภานิติบัญญัติฮ่องกง โดยสาระสำคัญของนโยบาย สรุปดังนี้

 • การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการดำเนินนโยบายเชิงรุกอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคำนึงสภาพการณ์ในปัจจุบันที่จุดศูนย์ถ่วงทางเศรษฐกิจโลกกำลังเคลื่อนมาทางซีกโลกตะวันออก
 • ที่อยู่อาศัยและที่ดิน ประกาศมาตรการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าให้มีที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม รวมถึงพยายามรักษาสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เฟื่องฟูมั่นคง
 • สวัสดิการและสังคม จัดตั้ง Commission on Poverty เพื่อรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้มีการกำหนดเส้นแบ่งระดับความยากจน (poverty line) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ
 • สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมสีเขียว
 • การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โดยจะตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาฟรีแก่นักเรียนระดับอนุบาล พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยสอดแทรกหลักสูตรวิชาชีพและอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการฝึกงานแก่นักศึกษา
 • สาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยจะสร้างความสมดุลของการพัฒนาของทั้งสองส่วน
 • การคมนาคม ผลักดันโครงการคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนารถไฟฟ้า 5 โครงการให้ครอบคลุมการบริการขนส่งมวลชนในฮ่องกง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีองค์กรหลักที่รับผิดชอบ คือ Hong Kong Arts Development Council (HKADC) และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ West Kowloon Cultural District ซึ่งจะใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในอนาคต
 • การบริหารและระบบรัฐธรรมนูญ ศึกษารูปแบบการทำงานของสภาบริหารท้องถิ่น (District Council) เพื่อปรับปรุงการทำงานในระดับท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะทำให้รูปแบบการเลือกตั้งแบบทั่วไป (universal suffrage) เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับ Basic Law และการพิจารณาของ Standing Committee ของ China’s National People Congress

2) การแถลงการณ์งบประมาณประจำปี ค.ศ. 2013-2014

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2556 นาย John Tsang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกงได้แถลงงบประมาณปี ค.ศ. 2013-2014 ต่อสภานิติบัญญัติฮ่องกง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 • พัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้นการจ้างงาน โดยจะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน รักษาสถานะความเป็นเมืองระดับนานาชาติของฮ่องกง และส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักของฮ่องกง ดังนี้ (1) การค้าและโลจิสติกส์ (2) การท่องเที่ยว (3) บริการด้านการเงิน (4) บริการด้านธุรกิจและวิชาชีพ (5) อุตสาหกรรมเกิดใหม่ (emerging industries) และ(6) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง และส่งเสริมโครงการอบรมทักษะแก่แรงงานทั่วไป
 • พัฒนาและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะอัดฉีดงบประมาณจำนวน 7 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงสู่โครงการต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านคมนาคม (2) ด้านการแพทย์ (3) ด้านกีฬา และ (4) ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการ (1) พัฒนาสวัสดิการสังคม (2) บรรเทาความยากจน (3) ส่งเสริมระบบกองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพ (4) ส่งเสริมบริการด้านการแพทย์ (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ (6) ประกาศนโยบายช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ

 • ปกครองภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2540
 • เป็นเมืองที่มีความเสรีทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก
 • มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นภาคบริการ (service-oriented) มากที่สุดในโลก
 • เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชีย
 • เป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (จัดอันดับโดย World Bank)
 • มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก (วัดจากปริมาณเงินทุนที่ระดมทุนได้)
 • เป็นเมืองท่าปลอดภาษี
 • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน
 • มีนักท่องเที่ยวมากถึง 48.6 ล้านคน มากกว่าจำนวนประชากรท้องถิ่นเกือบ 7 เท่า
 • ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) และกรอบความร่วมมือ PPRD

โอกาสทางธุรกิจ

(กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด)

ข้อมูลจาก InvestHK (www.investhk.gov.hk)

ตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจ ปี 2555

1. ตัวเลขสถิติภาพรวม

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ประชากร (ล้านคน) 7.02 7.07 7.17
GDP (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 223.3 249.4 262.8
Real GDP Growth (ร้อยละ) 7.1 5.0 1.4
GDP per Capita (ดอลลาร์สหรัฐ) 31,800 34,400 36,800
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.4 5.3 4.1
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 4.3 3.4 3.4

GDP / สัดส่วนทางอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมภาคบริการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮ่องกง โดยครองสัดส่วนร้อยละ 93.1 ของมูลค่า GDP ของฮ่องกง (ปี 2554) และครองสัดส่วนร้อยละ 88.4 ในตลาดแรงงานฮ่องกง (ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2555) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนส่งผลให้อุตสาหกรรมภาคบริการของฮ่องกงยังมีศักยภาพในการพัฒนาได้อีกมาก รวมถึงจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการของจีน โดยฮ่องกงได้ตั้งเป้าว่า จะเพิ่มสัดส่วน GDP ที่มาจากภาคบริการอีกร้อยละ 4 ภายในปี 2558
 • สำหรับในปี 2556 ฮ่องกงจะมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียโดยการเพิ่มความแข็งแกร่งแก่อุตสาหกรรมหลัก พัฒนาอุตสาหกรรมสาขาใหม่ ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ตารางมูลค่า GDP แยกตามอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ
  สาขาอุตสาหกรรม
  ปี 2554 (HK$ million)
  ภาคเกษตรกรรม 885
  ภาคการผลิต (Manufacturing) 30,633
  ค่าน้ำ / ไฟ / แก๊ส / การบริหารจัดการ 34,916
  ภาคการก่อสร้าง 61,283
  ภาคบริการ (รวม) 1,695,430
  – นำเข้า/ส่งออก, ค้าส่ง/ค้าปลีก 445,121
  – บริการด้านที่พักและอาหาร 57,171
  – บริการขนส่งและคมนาคม 148,084
  – ข้อมูลสารสนเทศ 56,577
  – การเงินและประกันภัย 304,688
  – บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ วิชาชีพ และธุรกิจ 191,984
  – บริหารงานภาครัฐ, บริการสังคม/บุคคล 305,123
  – เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 186,681
  ภาษี 64,504

  *ค่าสัมประสิทธิ์จีนี เป็นดัชนีชี้วัดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักสถิติชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าคอร์ราโด จีนี ค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีช่วงระหว่าง 0-1โดยค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ำจะแสดงถึงความเท่าเทียมในการกระจายรายได้ ทั้งนี้ สัมประสิทธิ์ที่มีค่าเกิน 0.4 แสดงให้เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้รุนแรงมาก สถิติทางคุณภาพชีวิตประชาชน

  • รายได้เฉลี่ยของประชาชน 12,000 ดอลลาร์ฮ่องกง/เดือน
  • รายรับเฉลี่ยของแต่ละครัวเรือน 20,200 ดอลลาร์ฮ่องกง/เดือน
  • อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 12,300 ดอลลาร์ฮ่องกง/เดือน และค่าแรงต่อชั่วโมง 30 ดอลลาร์ฮ่องกง
  • อัตราการว่างงานร้อยละ 3.4
  • ค่าสัมประสิทธิ์จีนี* 0.475

  2. ตัวเลขสถิติการค้า

  การค้าภายในประเทศ

  • การค้าภายในประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของฮ่องกง โดยได้แรงหนุนจากอัตราการจ้างงานที่มีเสถียรภาพ
  • รกิจภาคการค้าปลีก (retail sector) เป็นตลาดแรงงานสำคัญของฮ่องกง โดยร้อยละ 9 ของแรงงานฮ่องกงอยู่ในภาคการค้าปลีก และภาคการค้าปลีกครองสัดส่วนร้อยละ 4 ของมูลค่า GDP
  • การอุปโภค/บริโภคของครัวเรือน (private consumption expenditure) เติบโตร้อยละ 4 ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐบาล (government consumption expenditure) เติบโตร้อยละ 3.7
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคร้อยละ 4.1

  การค้าระหว่างประเทศ

  • สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของฮ่องกง ได้แก่ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์
  • สินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของฮ่องกง ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม

  ตารางการค้าสินค้ากับต่างประเทศของฮ่องกง

  2553

  2554

  2555

  HK$ million Year-on year
  change %
  HK$ million Year-on year
  change %
  HK$ million Year-on year
  change %
  Imports of goods 3,364,840 +25% 3,764,596 +11.9 3,912,163 +3.9
  Domestic exports 69,512 +20.4 65,662 -5.5 58,830 -10.4
  Re-export 2,961,507 +22.8 3,271,592 +10.5 3,375,516 +3.2
  Total exports 3,031,019 +22.8 3,337,253 +10.1 3,434,346 +2.9
  Trade Balance -333,821 -427,343 -477,817

ตารางการค้าบริการกับต่างประเทศของฮ่องกง

2553

2554

2555

HK$ million Year-on year
change %
HK$ million Year-on year
change %
HK$ million Year-on year
change %
Imports of services 548,068 +15.5 579,196 +5.7 N/A N/A
Exports of services 626,170 +24.9 706,075 +12.8 N/A N/A
Net exports 78,102 126,879 N/A

 • บริการด้านการค้าและการคมนาคมครองสัดส่วนกว่าครึ่งของมูลค่าการส่งออกบริการทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศของฮ่องกง
 • บริการด้านการท่องเที่ยวครองสัดส่วนสูงสุดของมูลค่าการนำเข้าบริการ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฮ่องกง

ข้อมูลจาก Census and Statistics Department (www.censtad.gov.hk)

การค้ากับประเทศไทย
ตารางการค้าไทย-ฮ่องกง

2553

2554

2555

HK$ million Year-on year
change %
HK$ million Year-on year
change %
HK$ million Year-on year
change %
Imports fr om HK 1,817.41 +5.03 2,339.61 +28.73 1,731.47 -25.99
Exports to HK 11,248.93 +18.61 11,952.54 +6.25 13,097.10 +9.58
Total trade 13,066.34 +16.51 14,292.15 +9.38 14,828.57 +3.75
Trade balance 9,431.52 +21.64 9,612.93 +1.92 11,365.63 +18.23

ข้อมูลจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 • สินค้าส่งออกของไทยไปฮ่องกง 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก
 • สินค้านำเข้าจากฮ่องกง 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

3. ตัวเลขสถิติการลงทุน

การลงทุนของภาครัฐในพื้นที่

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปี 2556-2557 จำนวน 7 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้

 1. ครงการเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าเพิ่มจำนวน 5 สาย และโครงการสร้างถนนสายหลักเพิ่ม
 2. โครงการด้านสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณจำนวน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงพยาบาลของรัฐบาล
 3. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบกำจัดของเสียโดยไม่ใช้สารเคมี

การลงทุนระหว่างประเทศ

 • การลงทุนในต่างประเทศ ล่าสุดเมื่อสิ้นปี 2554 ฮ่องกงมีมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ (Outward Direct Investment) จำนวน 7.946 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 411 ของมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.3 โดยเป็นการลงทุนในจีนร้อยละ 42.1 และในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินร้อยละ 41.8
 • การลงทุนของต่างชาติในพื้นที่ ล่าสุดเมื่อสิ้นปี 2554 ฮ่องกงมีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ (Inward Direct Investment) 8.377 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 433 ของมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.9 โดยเป็นการลงทุนจากจีนร้อยละ 36.3 และจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จินร้อยละ 31.1
 • มูลค่าการลงทุนระหว่างฮ่องกงและจีนสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอันใกล้ชิดของสองพื้นที่ ส่วนมูลค่าการลงทุนระหว่างฮ่องกงและหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเกิดจากการที่วิสาหกิจฮ่องกงนิยมไปจัดตั้งบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ (non-operating company) ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งเงินทุนกลับสู่ฮ่องกงหรือส่งต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ

ข้อมูลจาก Census and Statistics Department (www.censtad.gov.hk)

การลงทุนกับประเทศไทย

ในปี 2555 ฮ่องกงลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ 5 รวมมูลค่าการลงทุน 12,864 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะ และภาคการบริการ โดยนักลงทุนฮ่องกงเห็นว่า ไทยมีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรและแรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นประตู (Gateway) สู่อาเซียน ในขณะที่ฝ่ายไทยเห็นว่า ฮ่องกงเป็นฐานที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนในจีนตอนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta-PRD) ที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (การค้า การลงทุนและการบริการ) กับฮ่องกงภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน-ฮ่องกง (Closer Economic Partnership Arrangement-CEPA)

ข้อมูลจาก Thailand Board of Investment (www.boi.go.th)

4. ตัวเลขสถิติภาคบริการ / การท่องเที่ยว

ภาพรวมการท่องเที่ยวของฮ่องกง

 • ในปี 2555 ฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวจำนวน 48.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวร้อยละ 71.8 มาจากจีน ในขณะที่ร้อยละ 18 มาจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียเหนือและใต้ และร้อยละ 10 มาจากอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
 • นักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลง

ภาพรวมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ฮ่องกง

 • ในปี 2555 นักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 472,699 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 (421,126 คน) ร้อยละ 12 และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวฮ่องกงจำนวน 501,759 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 (480,497 คน) ร้อยละ 4

 

กลับหน้าหลัก

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน