Banner_2732x570_Figure

BIC Publication

หั่งเช้งจีน – ศึกษาโอกาส

12 Nov 2018

หั่งเช้งจีน – เรียนจากผู้รู้

14 Nov 2018

หั่งเช้งจีน – เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง (ของจีน)

16 Nov 2018

BIC YEAR BOOK ศึกษาโอกาส เรียนจากผู้รู้ เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง 2014

18 Nov 2018

WHO IS WHO

20 Nov 2018

ฮาลาลไทย (ฉบับภาษาไทย)

22 Nov 2018

ฮาลาลไทย (ฉบับภาษาจีน)

25 Nov 2018

BIC Year book 2017

27 Nov 2018

BIC YEAR BOOK 2018

24 Dec 2018

BIC YEAR BOOK 2019

11 May 2020

BIC YEAR BOOK 2021

30 Dec 2021

วารสารฉบับพิเศษ ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน (ตะวันตก) รวมเล่ม หน้าเดี่ยว

12 Feb 2022

วารสารฉบับพิเศษ ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน (ตะวันตก) รวมเล่ม หน้าคู่

12 Feb 2022

Protecting Your Trademark in China (จัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA))

29 Apr 2022

E-series on STI in YRD

12 May 2022

BIC YEAR BOOK 2022

22 Sep 2022

ภารกิจ “Common Prosperity” ของเจ้อเจียงกับโอกาสของไทย

10 Oct 2022

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน (e-book จัดทำโดย DIP และ CNIPA)

22 Mar 2023

SHARE

Print