ประมวลมาตรการทางเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19

 

จากประมวลมาตรการทางเศรษฐกิจจีน กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 ในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สรุปได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ควบคุมสินค้าเวชภัณฑ์และอาหาร

– ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 2563  รัฐบาลท้องถิ่นได้กำหนดให้วิสาหกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ สินค้าอาหาร และโลจิสติกส์บางราย ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยให้เงินชดเชย รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะด้านน้ำ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยมีมาตรป้องกันการติดเชื้อ

– ผลักดันให้มีสินค้าเวชภัณฑ์และอาหารเพียงพอต่อความต้องการ โดยรัฐบาลควบคุมการจัดจำหน่ายและกำหนดราคาสินค้าเพื่อป้องกันการแย่งชิงทรัพยากร รวมถึงให้เงินชดเชยกรณีการริบเวชภัณฑ์สำคัญให้ตกเป็นของรัฐ มีการคืนภาษีสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรในการผลิตเวชภัณฑ์ อาทิ หน้ากากอนามัย กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าที่จำเป็นตลอดช่วงการแพร่ระบาด/ กักกันตัว รวมถึงสนับสนุนเงินไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านหยวนสำหรับโครงการก่อสร้างที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัย

2. ส่งเสริมให้วิสาหกิจกลับมาทำงาน

– ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลท้องถิ่นออกมาตรการให้วิสาหกิจกลับมาดำเนินการเป็นปกติให้มากที่สุด ผ่านมาตรการทางการเงิน การจ้างงาน อาทิ (1) ยกเว้นค่าเช่าสถานที่ ยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค (2) ลดภาระทางภาษี อาทิ ลดอัตราดอกเบี้ยแก่ SME ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 1.6
– ช่วยเหลือวิสาหกิจที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสินค้าส่งออกถูกตีกลับเป็นจำนวนมากและบางรายยังไม่สามารถทำการผลิตได้ตามปกติ โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะช่วยเหลือการเจรจาและค้ำประกัน
– ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในทุกภาคส่วน รวมถึงการติดต่อราชการเพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ สั่งการให้วิสาหกิจจัดรถรับส่งแก่พนักงาน และบังคับกักตัว 14 วันอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

– ดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลาย ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน โดย (1) ส่งเสริมการนำเข้าเวชภัณฑ์ขาดแคลนในทุกด้านจาก ตปท. (2) ร่วมกับภาคธนาคารจัดตั้งกองทุนกู้ยืม 2 หมื่นล้านหยวน เพื่อกระตุ้นการผลิตสำหรับธุรกิจที่อยู่ในข่ายในทุกมณฑล (3) ลดค่าเบี้ยสมทบประกันสังคมสำหรับพนักงานวิสาหกิจ SME (4) การสนับสนุนเชิงงบประมาณแก่วิสาหกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์/ เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการวิจัยจำนวน 30 ล้านหยวน/ โครงการ

– ทุกมณฑล/ นครออกมาตรการที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของตน อาทิ เจ้อเจียง มุ่งเน้นการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วน อานฮุย ซึ่งเป็น hub ด้านการเกษตรของจีน เน้นสนับสนุนการเงินในด้านปศุสัตว์และการเกษตรกรรม เจียงซู มุ่งเน้นอุตสาหกรรมด้านการผลิต ป้องกันไม่ให้มีการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานระหว่างภาคอุตสาหกรรม

เห็นได้ว่า จีนมีการดำเนินการมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ให้มากที่สุด โดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮ้/ YRD ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้ ศูนย์ BIC นครเซี่ยงไฮ้ได้ประมวล 117 มาตรการของเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งหมด ตามที่ประกาศโดยรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ (สถานะวันที่ 13 มี.ค. 2563) ซึ่งผู้อ่านทุกท่านสามารถ Download เอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Download: ประมวลมาตรการทางเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19

 

****************************************************

จัดทำโดย: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้
สถานะ วันที่ 13 มี.ค. 2563

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม