อนุมัติแล้ว ! โครงการเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน นครกว่างโจว พร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองสาธิตการบินระหว่างประเทศ

20 Dec 2016

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาการแห่งชาติ นครกว่างโจว ได้จัดประชุมและอนุมัติแผนเริ่มแรกของโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน นครกว่างโจว โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธ์ศาสตร์ที่จะนำพานครกว่างโจวเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ในแผนดังกล่าวระบุพื้นที่โครงการไว้กว่า 11.26 ตารางกิโลเมตร โดยโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน เขตไป๋หยุน นครกว่างโจว จะกลายเป็นเมืองสาธิตอุตสาหกรรมยานระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัฐกับการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตและความเป็นเมืองเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ยังแบ่งส่วนสำหรับพื้นทีสีเขียวความยาวกว่า 7.2 กิโลเมตร มีเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินตัดผ่าน 4 เส้นทาง เส้นทางรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

จากแผนโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน นครกว่างโจว กำหนดให้เขตดังกล่าวประกอบด้วย เมืองสาธิตอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เขตโลจิสติกส์ทางอากาศ และเมืองท่าอากาศยานนครกว่างโจว โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 11.10 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ก่อสร้าง 15.83 ล้านตารางเมตร มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 62,000 คน สัดส่วนพื้นที่อาคาร(Floor area ratio : FAR[1]) 1.41 พื้นที่สีเขียวร้อยละ 36.5 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าและผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติไป๋หยุนเหนือ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบิน  อีกทั้งยังมีศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานและการบินอีกหลายศูนย์ อาทิ โลจิสติกส์การบิน พาณิชย์การบิน อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการบิน โดยจะร่วมเดินหน้าการพัฒนาไปพร้อมกับท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน

โครงการดังกล่าวมีจุดเด่น 4 ประการที่สำคัญได้แก่

1. พื้นที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบินมีไว้สำหรับเช่าเท่านั้น รวมถึงเปิดพื้นที่เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกแก่สาธารณะ พื้นที่ทั้งหมดในโครงการแบ่งเป็น 7 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย 2 ส่วน โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์วัฒนธรรม พื้นที่สำหรับกีฬาเพื่อสุขภาพ และพื้นที่บริการสาธารณะ

2. ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ดังกล่าวถูกออกแบบให้มีสวนสีเขียวที่มีความยาวกว่า 7.2 กิโลเมตร กว้าง 120 เมตร ทั้งนี้สวนสีเขียวยังไดรับการออกแบบให้มีเส้นทางปั่นจักรยาน ถนนรอบเมือง และพื้นที่ย่อนใจ โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 36.5 ของพื้นที่ทั้งหมด

3. แบ่งลักษณะพื้นที่ตามประเภทการใช้สอย อาทิ พื้นที่สำหรับอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การค้า วัฒนธรรม

4. การเดินทางที่สะดวกสบาย อยู่ห่างจากตัวเมืองนครกว่างโจวเพียง 30 นาที และสามารถเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้าใต้ดิน


[1] FAR = 1 และแปลงที่ดินมีขนาด 100 ตารางเมตร หมายความวา เจาของที่ดินสามารถกอสรางอาคารมีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร หรือไมเกินหนงเทาของขนาดแปลงที่ดินนั้น

นครกว่างโจวอุตสาหกรรมการบินเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน