ท่าเรือเมืองชินโจวของกว่างซีเดินหน้าทุกรูปแบบ พร้อมก้าวสู่ความเป็นท่าเรืออินเตอร์

24 Jan 2014

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : ทางการเมืองชินโจวใช้ฟังก์ชั่นของ เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจว (Qingzhou Bonded Port Area, 钦州保税港区) เป็นกลไกผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

เขตท่าเรือแห่งนี้ เป็นหนึ่งใน 4 เขตอารักขาศุลกากรของกว่างซีที่เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

ฟังก์ชั่นที่เป็นจุดขายของเขตท่าเรือฯ แห่งนี้คือ การเป็นด่านนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป (แห่งที่ 5 ของประเทศจีน) และการเป็นด่านนำเข้าไวน์จากต่างประเทศ (ศูนย์กระจายเหล้าไวน์นำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ)

ปี 2556 ที่ผ่านมา ท่าเรือเมืองชินโจวมีปริมาณการขนถ่ายสินค้าทั้งสิ้น 16 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 38.2

ในจำนวนข้างต้น ปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 60 ของปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ของ 3 ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (อีก 2 แห่ง คือ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือเป๋ยไห่)

ท่าเรือแห่งนี้มีท่าเทียบเรือระดับมาตรฐานสากลหลายแห่ง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดแสนตัน ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ และท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม ทั้งนี้ คาดหมายว่า ในอนาคต ศักยภาพรองรับการขนถ่ายตู้คอนเทอร์จะมีมากถึง 8-10 ล้าน TEUs

บทบาทสำคัญของท่าเรือเมืองชินโจว มีดังนี้

หนึ่ง ท่าเรือสินค้าเทกอง (Bulk) ที่สำคัญของกว่างซี อาทิ แร่แมงกานีส (ท่าเรือแห่งนี้เป็น ฐานการนำเข้าแร่แมงกานีส ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน) รวมถึงถ่านหินและสินแร่ต่าง ๆ จากประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย

ปี 56 ท่าเรือแห่งนี้มีการขนถ่ายแร่โลหะ (จากออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และอินโดนีเซีย) มากถึง 1.87 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 70

สอง ท่าเรือนำเข้าไวน์องุ่นจากต่างประเทศ และการเปิดดำเนินการ ศูนย์ซื้ือขายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์นานาชาติ

จากข้อมูล พบว่า อุปสงค์ต่อสินค้านำเข้าในตลาดพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลปี 56 เขตท่าเรือฯ มีการนำเข้าไวน์องุ่นเกือบ 1.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.15 เท่า (คิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นล้านกว่าลิตร)

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (เช่น ยกเว้นการชำระภาษีนำเข้าขณะอยู่ในเขตท่าเรือฯ) ช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากกว่า 30 รายเข้าจับจองพื้นที่จัดตั้งกิจการในศูนย์ฯ แห่งนี้แล้ว

สาม ด่านนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป กับ ศูนย์จัดแสดงรถยนต์นานาชาติ บนพื้นที่ 16,000 ตร.ม. เพื่อตอบสนองความต้องการใช้รถยนต์นำเข้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นของเศรษฐีชาวจีนทางภาคตะวันตก (ยอดจำหน่ายรถยนต์นำเข้ามีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นราวปีละ 20 เปอร์เซนต์)

สี่ ฐานรวมสินค้า กล่าวคือ ท่าเรือเมืองชินโจวได้กำหนดตำแหน่งของตนเองเป็น ท่าเรือรวมตู้สินค้าสู่อาเซียน จาก 3 ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (รวมถึงท่าเรือทางภาคตะวันออก) เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบัน ท่าเรือหลายแห่งในจีนมีการขนส่งสินค้าไปยังอาเซียน ทว่า ปริมาณสินค้ามีจำนวนไม่มาก ทำให้มีต้นทุนการขนส่งค่อนข้างสูง

ห้า ฐานการลงทุนที่สำคัญของกว่างซี ปัจจุบัน มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่รายล้อมเขตท่าเรือฯ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย นิคมอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลชวนกุ้ย (ความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนกับกว่างซี) และนิคมอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลหูหนาน (การลงทุนของ/สำหรับมณฑลหูหนาน)

แนวทางการพัฒนาธุรกิจในเขตท่าเรือฯ มีดังนี้

หนึ่ง  การพัฒนาระบบงานพิธีการศุลกากร และระบบ E-Commerce เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้า และเพื่อขยายตลาด E-Commerce ระหว่างประเทศให้ครอบคลุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคกลางตอนล่างของประเทศ

สอง การใช้ประโยชน์จาก แผนงานจัดตั้งเขตนำร่องการปฏิรูปภาคการเงินตามแนวชายแดนในมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อเสริมประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยเฉพาะธุรกรรมสินเชื่อสกุลเงินหยวนสำหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ

สาม การพัฒนาเส้นทางขนส่งโดยตรง (Direct Line) โดยเมื่อปีก่อน (ปี 56) ท่าเรือแห่งนี้ได้เปิดเส้นทางเดินเรือสู่ท่าเรือสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

เส้นทางเดินเรือนอกจีนแผ่นดินใหญ่ อาทิ ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือสิงคโปร์ และท่าเรือเกาโสงของไต้หวัน

เส้นทางเดินเรือสู่ท่าเรือสำคัญภายในประเทศ อาทิ ท่าเรือเสอโข่วของเมืองเซินเจิ้น ท่าเรือเทียนจิน ท่าเรือหนิงโปของมณฑลเจ้อเจียง ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือหยางผู่ของมณฑลไห่หนาน ท่าเรือจู่ไห่ของมณฑลกวางตุ้ง

สี่ การพัฒนางานขนส่งระหว่างเขตท่าเรือฯ กับพื้นที่ตอนใน เพื่อสร้างหลักประกันด้านวัตถุดิบ อาทิ งานขนส่งเชื่อมทางรถไฟกับงานขนส่งทางทะเลระหว่างเขตท่าเรือฯ กับนครคุนหมิง งานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าคาร์บอนอิเล็กโทรดไฟฟ้า (Carbon Electrode) ส่งออกจากเมืองไป่เซ่อ และงานรวมตู้สินค้าเทกองต่าง ๆ (ผลิตภัณฑ์กระดาษ ข้าวโพด อลูมิเนียมออกไซด์)

นายหลาว ยวี่ เหิง (Lao Yu Heng, 劳裕恒) ผู้จัดการกลุ่มท่าเรือชินโจว ให้ข้อมูลว่า ภายหลังการเปิดให้บริการเส้นทางขนส่งโดยตรงสู่ท่าเรือต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนถ่ายลำเรือ (Transshipment Charge) ได้มากกว่า 6,000 หยวน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุนโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังช่วยร่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าลงได้อย่างมาก เช่น การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือสิงคโปร์สามารถร่นระยะเวลาลง 5 วัน และการขนส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ ร่นระยะเวลาลงจากเดิม 18 วันเหลือเพียง 7 วันเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน