TAGS

Single Window ,พาณิชย์,ธุรกิจ
29 May 2017

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจกว่างซี ‘ง่าย’ เหมือนปอกกล้วย?

การปฏิรูประบบงานพาณิชย์ของรัฐที่มีต่อภาคธุรกิจ (ครอบคลุมด้านการค้าและการลงทุน)ของภาครัฐกว่างซีช่วยให้การจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในเขตฯ กว่างซีจ้วงมีความสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบได้ง่าย บีไอซี ได้รับข่าวสารจากงานแถลงข่าวผลการปฏิรูประบบงานพาณิชย์ของเขตฯ กว่างซีจ้วงที่รัฐบาลกว่างซีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา…

762 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน