TAGS

Paperless
24 Feb 2020

อาเซียน คู่ค้ารายใหญ่ของกว่างซี 20 ปีซ้อน

การค้าต่างประเทศของกว่างซีเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single window) ระบบไร้เอกสาร (Paperless) รวมทั้งการปฏิรูปกลไกการทำงาน เช่น ลดระเบียบขั้นตอนและเอกสาร…

949 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน