TAGS

livesteaming
15 Apr 2020

เรียนรู้แนวทางการระบายสินค้าเกษตรของกว่างซี

กรมการเกษตรและชนบท เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ช่วยเกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในฤดูกาล โดยเฉพาะผลไม้และผักสด ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเกษตรกรในพื้นที่ระบายสินค้าแล้ว ยังช่วยกู้คืนความเสียหายทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในยามโควิด-19 ระบาด ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อีกด้วย

999 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน