TAGS

China Euro Express
8 Jan 2021

ส่านซีมุ่งเมืองรอง ส่งเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “เว่ยซีโอว” “ยวีซีโอว” เสริมฐานการส่งออก

เร่งใช้ศักยภาพในอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่ เพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยตรง ให้กับวิสาหกิจท้องถิ่น

546 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน