TAGS

ใบอนุญาต 3 in 1
8 Sep 2015

เริ่มใช้แล้ว!!! “ใบอนุญาต 3 in 1” จดทะเบียนธุรกิจใหม่ เริ่มต้นง่ายๆ ที่กว่างซี

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีปฏิรูประบบการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการใหม่ที่เรียกว่า "ใบอนุญาต 3 in 1" ทำให้ขั้นตอนเกิดความกระชับรวดเร็วและช่วยประหยัดเวลา โดยเริ่มบังคับใช้ทั่วมณฑล 1…

544 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน