TAGS

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมืองฝางเฉิงก่าง
9 Jul 2018

การติดตั้งฝาโดมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์(ที่ไทยมีหุ้น)ในเมืองฝางเฉิงก่าง

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีการติดตั้งฝาโดมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เมตรที่ใช้ครอบอาคารปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 3 เสร็จสิ้นแล้ว…

796 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน