TAGS

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13
24 May 2016

แบบพิมพ์เขียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 มณฑลกวางตุ้ง

หลักจากที่ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของมณฑลกวางตุ้งฉลับล่าสุดมาแล้วหลายครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งจึงได้ประกาศพิมพ์เขียวของแผนดังกล่าวออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแนวทางของการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลกวางตุ้งให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศและมีศักยภาพการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในปี 2563 

1,215 Views
20 May 2016

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 มณฑลกวางตุ้ง ตอนที่ 2 (จบ) หวัง 10 อุตสาหกรรมมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านในอนาคต

ฟูมฟักอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต 10 ประเภท เนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของมณฑลกวางตุ้งนี้ หากสังเกตจากเนื้อหาตอนที่ 1 จะเห็นว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก…

889 Views
16 May 2016

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 มณฑลกวางตุ้ง ตอนที่ 1 มั่นใจ บรรลุเป้าหมายเร็วกว่ากำหนดเดิม 2 ปี

เนื้อหาสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 มณฑลกวางตุ้ง พิมพ์เขียวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่…

1,661 Views
26 Jan 2016

มณฑลกวางตุ้งเผยเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 หวัง GDP เฉลี่ยเพิ่มอีกร้อยละ 7

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้จัดประชุมสภาปรึกษาการเมืองมณฑลกวางตุ้งครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559…

645 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน