TAGS

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14
28 Dec 2023

การประเมินผลระยะกลางรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีน (2564 – 2568)

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ได้รายงานการประเมินผลระยะกลางรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ของจีน…

43 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน