TAGS

อุปกรณ์โทรคมนาคม 5G
17 Aug 2020

ถอดรหัสอุตสาหกรรม 7+4 ของกว่างซี ไทยได้โอกาสหรือไม่

แผนส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต 7+4 เป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมที่กว่างซีมีพื้นฐานความพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ โดยเน้นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเชิงคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานในประเทศและต่างประเทศ (Dual Circulation) ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแบบครบวงจร โดยการออกไปลงทุนในต่างประเทศและการดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนในกว่างซี

591 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน