TAGS

อุตสาหกรรมการบิน
11 Jan 2022

สรุปข้อมูลธุรกิจการบินของจีนประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 กรมการบินพลเรือนจีน (CAAC) จัด กปช. งานด้านการบินพลเรือนประจำปี 2564...

240 Views
20 Dec 2016

อนุมัติแล้ว ! โครงการเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน นครกว่างโจว พร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองสาธิตการบินระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาการแห่งชาติ นครกว่างโจว ได้จัดประชุมและอนุมัติแผนเริ่มแรกของโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน นครกว่างโจว โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธ์ศาสตร์ที่จะนำพานครกว่างโจวเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ในแผนดังกล่าวระบุพื้นที่โครงการไว้กว่า…

599 Views
20 Dec 2016

อนุมัติแล้ว ! โครงการเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน นครกว่างโจว พร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองสาธิตการบินระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาการแห่งชาติ นครกว่างโจว ได้จัดประชุมและอนุมัติแผนเริ่มแรกของโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน นครกว่างโจว โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธ์ศาสตร์ที่จะนำพานครกว่างโจวเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ในแผนดังกล่าวระบุพื้นที่โครงการไว้กว่า…

596 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน