TAGS

หูหนาน สินค้า GI นโยบาย
5 Mar 2021

หูหนานใช้สินค้า GI พลิกฟื้นชนบท ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สร้างแบรนด์สินค้ามณฑลสู่ระดับโลก

คณะกรรมการด้านเทคนิคในการจัดทำมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)ของสินค้ามณฑลหูหนานกำหนดนโยบายส่งเสริมสินค้า GI เพื่อกระตุ้นการพลิกฟื้นชนบทตามนโยบายของรัฐบาลจีน

334 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน