TAGS

หยินชวน
21 Sep 2016

ใกล้ถึงฝัน!! หยินชวนกับเป้าหมายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ภายหลังการได้รับเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะนำร่อง (National Pilot Smart City) จากรัฐบาลกลางในปี 2013 ทำให้นครหยินชวน เขตฯ หนิงเซี่ย…

762 Views
22 Sep 2015

ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนและสภาเศรษฐกิจดูไบ ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยได้รับการมอบหมายให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียกลางและกลุ่มประเทศมุสลิมจากรัฐบาล รวมไปถึงการส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลขนาดใหญ่เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือในมิติต่างๆกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ล่าสุด ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน(China Development Bank) สำนักงานเขตฯหนิงเซี่ยได้จัดประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจนครดูไบ(Dubai Economic…

585 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน