TAGS

ล็อกซ์เลย
22 Jan 2016

กวางตุ้งพร้อม ขานรับนโยบายรถยนต์พลังงานทดแทน

สำนักงานการคลัง วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ออกประกาศนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะพลังงานทดแทน โดยมีแผนระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2559-2564…

598 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน