TAGS

ยูนนาน ผันน้ำ
7 Jan 2021

การก่อสร้างโครงการผันน้ำสู่ภาคกลางมณฑลยูนนานก้าวหน้า มีแนวโน้มสามารถเปิดใช้งานก่อนกำหนด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ “ซือจึซาน” มีความคืบหน้า โดยสามารถดำเนินการขุดเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรจากทั้งหมด…

259 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน