TAGS

ยูนนาน ป่าไม้
8 Feb 2021

ยูนนานมีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่มณฑลเกินครึ่งจากฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวตลอด 5 ปีช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) กรมกิจการป่าไม้และ  ทุ่งหญ้ามณฑลยูนนานมณฑลยูนนานมีพื้นที่ป่าไม้รวม 282.6…

240 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน