TAGS

ยีนส์
5 Sep 2022

จับชีพจรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และทำความรู้จักเมืองยวี่หลิน “โรงงานยีนส์” ของโลก

คำพูดที่ว่า “เสื้อผ้าทุก 3 ชิ้นในโลก จะมี 1 ชิ้นที่ Made in China” …

175 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน