TAGS

ยอดส่งออกรถยนต์จีน
16 May 2024

เม.ย. 67 ส่งออกของจีนกลับมาเติบโตเชิงบวกอีกครั้ง

ใน เม.ย. 67 หากคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการกลับมาเติบโตเชิงบวกอีกครั้งหลังจากติดลบที่ร้อยละ 7.5 เมื่อ…

18 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน