TAGS

น้ำมัน
19 Jan 2016

เมืองชินโจวของกว่างซีส่งออกน้ำมันทะลุ 2 ล้านตัน

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปีที่ผ่านมา (ปี 2558) ด่านท่าเรือเมืองชินโจวมีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป 2.545 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.3…

532 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน