TAGS

นิวเคลียร์
15 Jan 2016

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมืองฝางเฉิงก่าง เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 1 ในเมืองฝางเฉิงก่างเปิดเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้ว มีกำลังผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าวันละ 24 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองขนาดกลางได้ทั้งเมือง โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของกว่างซี…

764 Views
29 Dec 2015

RATCH ควัก 7.5 พันล้านบาท ร่วมทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกว่างซี

โครงการระยะแรก เป็นเครื่องปฏิกรณ์รุ่น CPR-1000 ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 1 เริ่มงานก่อสร้างเมื่อ 30 ก.ค.2553 และติดตั้งถังปฏิกรณ์เมื่อ ส.ค.2556…

870 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน