TAGS

ด่านนำเข้า
14 Jul 2016

กว่างซีนำเข้าผลไม้ ‘อาเซียน’ มากที่สุดในจีน

รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็น ‘ช่องทาง‘ (Gateway) ของการนำเข้าผลไม้จากอาเซียนสู่ตลาดจีน ขณะนี้ มีด่านที่ได้รับอนุมัติการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศแล้ว 6 แห่ง ครอบคลุมทั้งทางบก…

728 Views
22 Jan 2016

รัฐบาลกลางเปิดสิทธินำเข้า “ธัญพืช” (ข้าว) ให้กว่างซีเพิ่มอีกหลายด่าน

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : รัฐบาลจีนให้สิทธิการนำเข้า "ธัญพืช" ผ่านด่านท่าเรือและด่านทางบกในเขตฯ กว่างซีจ้วงเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง ทำให้กว่างซีมีด่านที่สามารถนำเข้าธัญพืชได้แล้ว 7 แห่ง สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน…

515 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน