TAGS

ชาวไร่อ้อย
8 Mar 2016

น้ำตาล(ไม่)หวาน น้ำตาลกว่างซีเจอศึกหนัก ร่วงหรือรอด?

เว็บไซต์ข่าวจีน: อุตสาหกรรมน้ำตาลของกว่างซีต้องเผชิญปัญหาจากสภาพอากาศ ขาดแคลนแรงงาน และการทะลักเข้าของน้ำตาลต่างประเทศ ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้ำตาลได้รับผลกระทบหนัก ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลกว่างซี มีดังนี้ หนึ่ง สภาพภูมิอากาศ ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ต้นอ้อยยืนต้นตายจำนวนมาก…

784 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน