TAGS

ฉางซา รถยนต์อัจฉริยะ
30 Sep 2020

ฉางซามีรถยนต์อัจฉริยะ 3,400 คัน อนาคตเร่งสร้างความเป็นเมืองคมนาคมอัจฉริยะ

ปัจจุบัน นครฉางซามีรถยนต์อัจฉริยะรวม 3,400 คัน โดยในอนาคต นครฉางซาจะสามารถควบคุมเครือข่ายการขนส่งสาธารณะ รถยนต์ราชการ และสัญญาณไฟจราจรของเมือง ด้วยการเชื่อมต่อเป็นระบบอัจฉริยะทั่วทั้งเมือง เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ของเมืองอัจฉิรยะ

387 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน