TAGS

ฉบับที่ 13
3 Feb 2016

เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ โชว์แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 13

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: ทางการกว่างซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือของเมืองสมาชิก และการสร้างความเชื่อมโยงกับชาติสมาชิกอาเซียน เขตเศรษฐกิจอ่าวเปยปู้กว่างซี มีพื้นที่รวม 1/5 ของมณฑล ประชากร…

987 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน