TAGS

จีโนม
31 Jul 2023

นวัตกรรมจีโนมกับการพัฒนาสายพันธุ์อ้อย โอกาสความร่วมมือระหว่างกว่างซี-ไทย

หน่วยงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลสามารถพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์อ้อยกับหน่วยงาน/องค์กรในเขตฯ กว่างซีจ้วงยิ่งในภาวะที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยขาดแรงจูงใจในการเพาะปลูกอ้อย ที่ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง การมุ่งเป้าพัฒนาการผลิตอ้อยที่ให้ผลผลิตต่อหน่วยสูง (ใช้พื้นที่ปลูกน้อย แต่ได้ผลผลิตมาก) เป็นแนวทางที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยได้ นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถนำพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมไปพัฒนาการเกษตรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

162 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน