TAGS

จีน นิเวศ แชงกรีล่า
17 Jun 2020

แชงกรีล่าตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าพร้อมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รัฐบาลเมืองแชงกรีล่าเปิดเผยว่า ภายในปี 2563 เมืองแชงกรีล่าตั้งเป้าหมายจะดำเนินโครงการปลูกป่าเพิ่มเติมจำนวน 1.1 ล้านต้นเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศ

614 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน