TAGS

จีน ฉางซา ขนส่งสินค้า ยุโรป
14 Jul 2020

ฉางซาขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

ตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2563 นครฉางซาขนส่งสินค้าทางรถไฟไปและกลับจากยุโรปแล้ว 256 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 68.1 รวมมูลค่าสินค้า…

342 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน