TAGS

ความร่วมมือกับอาเซียน
17 Dec 2020

“อาเซียน” ยืนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 ของกว่างซี

การเปิดกว้างสู่ภายนอกกับอาเซียนของกว่างซี ได้รับการกล่าวถึงในมิติเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและกระชับความร่วมมือด้านศุลกากรกับอาเซียน และพัฒนาโมเดลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation) หากพิจารณาในแง่ของโอกาส…

493 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน