TAGS

คลองปานามา
29 Mar 2022

กว่างซีเตรียมขุด ‘คลองขนส่ง’ เมกะโปรเจกต์เชื่อมเรือสินค้าวิ่งเชื่อมแม่น้ำกับทะเล ปลายปี 2565 นี้

“คลองขนส่งผิงลู่” มีความยาวราว 140 กิโลเมตร เชื่อมนครหนานหนิงกับปากอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ในอนาคต หากคลองขนส่งผิงลู่เปิดใช้งานแล้ว ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และวิ่งผ่านคลองขนส่งผิงลู่เข้าสู่นครหนานหนิง…

212 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน