TAGS

กุ้ยโจว ชื่อหลี ส่งออก ยุโรป ฝรั่งเศส
25 Dec 2020

กุ้ยโจวส่งออกน้ำผลไม้ป่าขึ้นชื่อของมณฑลไปยุโรปเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 น้ำผลไม้ป่า “ชื่อหลี” สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอ (ระดับเมือง) ผานโจว มณฑลกุ้ยโจว…

296 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน