TAGS

การเช่าซื้อ (Leasing)
18 May 2020

กว่างซีปั้น Hub ขนสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศมุ่งสู่อาเซียน

รัฐบาลกว่างซีเร่งเดินหน้าโครงการ “ศูนย์รถไฟนานาชาตินครหนานหนิง” เพื่อพัฒนาให้นครหนานหนิงก้าวขึ้นเป็นชุมทางการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศกับอาเซียน รองรับการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land-Sea Corridor – NWLSC)…

585 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน