TAGS

การเกษตรสู่อุตสาหกรรมกรรมการเกษตร
17 Aug 2020

กว่างซีพลิกโฉมการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร

รัฐบาลกว่างซีกำลังส่งเสริมให้แต่ละอำเภอมีอุตสาหกรรมเสาหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมอยู่ดีกินดีแบบรอบด้าน อำเภอต่างๆ ในประเทศไทยสามารถเรียนรู้และนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เข้ากับการพัฒนา โดยเฉพาะ การพัฒนา “ขนาด” (Scale) ให้การเกษตรก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม…

655 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน