TAGS

การค้า,การลงทุน,เศรษฐกิจ
28 Jan 2016

กว่างซีนำ “ระบบเศรษฐกิจเปิด” ดันการค้าการลงทุนกับต่างชาติพุ่งพรวด

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: ปี 2558 ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออก (Export-oriented Economy) ของกว่างซีมีการพัฒนาอย่างชัดเจน ทั้งการค้าต่างประเทศ การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ และการออกไปลงทุนในต่างประเทศ…

562 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน