กว่างซีปฏิรูปการเงิน หนุนตั้งกองทุนและสถาบันค้ำประกันการลงทุน ช่วยภาคธุรกิจ

9 Sep 2015

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: ผู้นำเขตฯ กว่างซีจ้วงได้หารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันการลงทุน เพื่อปฏิรูประบบการเงินการลงทุนและแก้ไขปัญหาทางการเงินที่มีจำกัดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นายเฉิน อู่ (Chen wu, 陈武) ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่าผู้ว่าการมณฑล) เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนและสถาบันค้ำประกันการลงทุนว่า การที่เศรษฐกิจของประเทศได้เข้าสู่ภาวะดุลยภาพใหม่ (New Normal) และการปฏิรูปโครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรมในกว่างซีต้องเผชิญกับปัญหาและท้าทายใหม่ ทำให้นโยบายสนับสนุนพิเศษที่มีการบังคับใช้อยู่ไม่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันได้

ดังนั้น การเร่งจัดตั้งกองทุนและสถาบันค้ำประกันการลงทุนจึงนับเป็น (1) มาตรการสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและผลักดันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สำคัญ (2) เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการบริหารจัดการเงินทุนภายใต้การปฏิรูประบบการเงินการลงทุน (3) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดย่อม (Micro-enterprise) และ (4) เป็นมาตรการที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการใช้ทุนทางสังคม (Social Capital)[*] ให้เป็นประโยชน์

นายเฉินฯ เน้นย้ำว่าต้องเร่งศึกษาเรื่องการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อดึงดูดให้อุตสาหกรรม การลงทุนให้เข้ามายังเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความทันสมัย และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในมณฑล

ขณะเดียวกันจะสนับสนุนกองทุนร่วมลงทุนในภาคเอกชน (Private Equity) ประเภทต่างๆ ให้เข้ามาในกว่างซี ส่วนในเรื่องการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันการลงทุน นายเฉินฯ จะเร่งส่งเสริมให้สถาบันค้ำประกันตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งในอำเภอ เมือง และมณฑล เพื่อกระตุ้นการสร้างงานสร้างอาชีพและช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดย่อม และภาคการเกษตร

สุดท้ายเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การดึงดูดบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ที่เป็นสากล มีประสบการณ์สูงเข้ามาในกว่างซี และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจกองทุนเติบโตอย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนานโยบายเสริมและการบริการที่เกี่ยวข้องด้วย

คำอธิบายเพิ่มเติม

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นคำอธิบาย “ทุน” ในลักษณะใหม่ที่ไม่ใช่เพียงทุนทางเศรษฐกิจที่ มุ่งหวังในการทำกำไรหรือแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเอง แต่ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทุนส่วนรวมที่มาจากการช่วย เหลือและความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคม (Putnum, 2000) โดยธนาคารโลก (World Bank) เห็นว่าทุนทางสังคม คือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานการปฏิบัติ (norm) ที่นำมาซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันไม่ใช่สถาบันหรือตัวบุคคลโดดๆ หรือจำนวนรวมกัน อีกทั้งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เห็นว่าทุนทางสังคม คือ การเชื่อมโยงของบุคคลเป็นเครือข่ายทางสังคมบนพื้นฐานความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน (trust) และมีมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน (ที่มา : วิกิพีเดีย)

กองทุน,การลงทุน,ค้ำประกัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน