กว่างซีดันหยวนค้าเสรี ชูนโยบาย “เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน”

14 Jan 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีเร่งผลักดันการพัฒนาและปฏิรูประบบการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ หยวน เป็นสกุลเงินหลักในระบบการค้าการลงทุน โดยเริ่มจากพื้นที่ชายแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเอเชียใต้

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.56 ที่ผ่านมา นายเผิง ชิง หัว (Peng Qing Hua, 彭清华) เลขาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการผลักดันการพัฒนาและปฏิรูปเงินหยวนของกว่างซี โดยเฉพาะการจัดตั้ง เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน

บทบาทสำคัญของการจัดตั้งเขตนำร่องฯ  เป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศในการบริการประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นกลไกกระตุ้นความร่วมมือและเปิดสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพระหว่างจีนกับอาเซียน และเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ และเป็นตัวผลักดันให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินข้ามพรมแดนของกว่างซีบรรลุความจริง นายเผิงฯ ให้ข้อมูล

ในที่ประชุมได้มีการประกาศ “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการดำเนินการจัดตั้งเขตนำร่องการปฏิรูปเงินตามแนวชายแดนกว่างซี”  และมีการวางกรอบและแนวทางการผลักดันการจัดตั้งเขตนำร่องฯ อย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

หนึ่ง ผลักดันการพัฒนาการเงินเป็นตัวนำร่อง  ทำให้การพัฒนาทางการเงินเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

สอง ผลักดันความร่วมมือและเปิดสู่ภายนอกภาคการเงิน  และแสดงศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งติดประเทศสมาชิกอาเซียน ดำเนินนโยบายการเงินชายแดนและการเงินข้ามแดน ยกระดับบทบาทความสำคัญภาคการเงินของกว่างซีในพื้นที่อาเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ รวมถึงเมืองฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

สาม ผลักดันความหลากหลายทางการเงิน เช่น การพัฒนาตลาดการเงินร่วมในรูปของรัฐวิสาหกิจ ร่วมทุน ร่วมประกอบการ และองค์กรเอกชน เพื่อสร้างระบบการเงินที่มีมิติและความหลากหลาย

สี่ ผลักดันการบริการทางการเงินสำหรับ 3 เกษตร (เกษตรกร เกษตรกรรม และเกษตรชนบท) ทำให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์โดยแท้จริงจากการสร้างสรรค์และปฏิรูปการเงิน

ห้า ผลักดันการบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดย่อย (Micro-Enterprise) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก และส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานสร้างอาชีพในสังคม

แนวทางการปฏิรูปการเงินของกว่างซี อาทิ การสร้างสรรค์ธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดนในเขตนำร่องฯ การปฏิรูประบบการเงิน การพัฒนาตลาดเงินทุนแบบหลายมิติ การผลักดันการพัฒนาตลาดประกันภัย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินและรูปแบบการบริการสำหรับภาคชนบท และการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น

การขยายขอบเขตการชำระบัญชีต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน การผลักดันการชำระบัญชีด้วยสกุลเงินหยวนระหว่างเขตนำร่องฯ กับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในเอเชียใต้ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน ระบบสถิติ และระบบบัญชี

การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกรรมการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนสำหรับ บัญชีส่วนบุคคล ให้เต็มพื้นที่นำร่องฯ ก่อนจะขยายสู่การลงทุนโดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นลำดับถัดไป

ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและการลงทุนด้วยสกุลเงินหยวนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในเอเชียใต้ อาทิ การพัฒนาธุรกรรมการเงินข้ามแดน สินเชื่อแบบทวิภาคี (Bilateral loans) ด้วยสกุลเงินหยวนในพื้นที่นำร่องฯ เพื่อผลักดันให้สกุลเงินหยวนสามารถแปลงสภาพได้ภายใต้บัญชีทุน

ด้านการบูรณาการระบบโครงสร้างด้านการเงิน ทางการกว่างซีพร้อมให้การสนับสนุนสถาบันการเงินและประกันภัยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเงื่อนไขจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชียใต้เข้าจัดตั้งสำนักงานนิติบุคคลและสำนักงานสาขาในพื้นที่นำร่องฯ  ทั้งในรูปแบบทุนต่างชาติหรือแบบร่วมทุนในภาคธุรกิจธนาคาร ธุรกิจพันธบัตร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธุรกิจกองทุน และธุรกิจเงินทุนและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง

ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ทางการกว่างซีจะผลักดันจุดทดลองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสำหรับบัญชีส่วนบุคคล พร้อมทั้งอนุญาตให้บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและทำงานอยู่ในเขตนำร่องฯ สามารถลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในพันธบัตร

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีได้กำหนดเป้าหมายว่าแผนงานดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 1 ปี เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี และโครงการสำคัญต่าง ๆ เห็นผลสำเร็จภายใน 5 ปี โดยเริ่มต้นจากการสร้างระบบการเงินสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินนโยบายจุดทดลองการชำระบัญชีการค้าด้วยสกุลเงินหยวนเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ถึงธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา กว่างซีมียอดการชำระบัญชีฯ คิดเป็นมูลค่า 202,350 ล้านหยวน สูงเป็นอันดับหนึ่งจากทั้งหมด 12 มณฑลทางภาคตะวันตก และ 8 มณฑลชายแดนของประเทศจีน

ในงานประชุมมีสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ธนาคารประชาชนจีน )The People’s Bank of China: PBOC, 中国人民银行) สำนักบริหารงานปกครองเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า (Hong Kong and Macao Affairs Office of The State Council, 国务院港澳办) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารจีน (China Banking Regulatory Commission: CBRC, 中国银监会) คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (China Securities Regulatory Commission: CSRC, 中国证监会) คณะกรรมการกำกับดูแลภาคการประกันภัย (China Insurance Regulatory Commission: CIBC, 中国保监会)

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ประเทศจีนกลายเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย การที่ทางการกว่างซี(จีน)ดำเนินนโยบายส่งเสริมการชำระบัญชีการค้าการลงทุนด้วยสกุลเงินหยวนจะเป็นการเพิ่มทางการเลือกในการชำระบัญชีระหว่างไทยกับจีน และช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนไทยได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนในภาคการลงทุน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดการเงินและการประกันภัยจีนได้เริ่มเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจต่างชาติที่มีศักยภาพความพร้อมในการเข้าไปลงทุนในประเทศจีน

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลกลางชู กว่างซี ยูนนานเป็นพื้นที่นำร่องการปฏิรูปภาคการเงินตามแนวชายแดน
(06 .. 2556)

รัฐบาลกลางอนุมัติ ตงซิงของกว่างซีเปิดธุรกรรมเงินหยวนบัญชีส่วนตัวได้แล้ว (05 .. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน