อ่าวเป่ยปู้กว่างซีเดินหน้านโยบายคลัสเตอร์เมือง เริ่มปฏิรูป “ระบบสำมะโนครัว”

30 Dec 2014

สำนักข่าวกว่างซี : เมืองในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีเริ่มดำเนินมาตรการ “ความเป็นเมือง” (Urbanization) ผ่านการปฏิรูป “ระบบสำมะโนครัว” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองและชนบท และกระตุ้นศักยภาพแฝงทางเศรษฐกิจในพื้นที่

มาตรการ “การรวมกลุ่มเมือง” (Urban Integration) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐบาลกลางจีนนำมาใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ต่างๆ ในประเทศจีน กระจายความเจริญไปยังพื้นที่ชนบท สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง รัฐบาลกว่างซีกำหนดให้ 4 เมืองในเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี เป็นพื้นที่นำร่องนโยบายดังกล่าว ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว และเมืองเป๋ยไห่ ครอบคลุมประชากรกว่า 13 ล้านคน

กรอบนโยบายความร่วมมือคลอมคลุมใน 9 สาขาใหญ่ ได้แก่ โทรคมนาคม คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ระบบเมือง (Urban System) บริการท่องเที่ยว บริการการเงิน ทรัพยากรการศึกษา ทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคม และการรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในบางสาขา (ได้แก่ โทรคมนาคม การธนาคาร และประกันสังคม)

ล่าสุด ทางการกว่างซีได้ประกาศบูรณาการ “ระบบสำมะโนครัว” (ทะเบียนบ้าน) ใน 4 เมืองสมาชิกในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ โดยการยกเลิกระบบทะเบียนบ้านแบบเดิมที่มีการแบ่งเป็นทะเบียนบ้านชาวเมืองและทะเบียนบ้านชาวชนบท ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ของประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะด้านต่างๆ อาทิ ประกันสังคม การศึกษา สาธารณสุข หลักประกันที่อยู่อาศัย คมนาคม และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังเป็นการปฏิรูปกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงพาณิชย์ (เช่น การรวมพื้นที่เพื่อการลงทุน โดยเจ้าของเป็นผู้ลงทุนเอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นโดยแปลงเป็นจำนวนหุ้น) การปฏิรูประบบงานทะเบียนราษฏร์ในต่างถิ่น (จากเดิมที่จำเป็นต้องกลับไปดำเนินการ ณ ที่ทำการที่ตนเองมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน” เช่น การโอนย้ายสำมะโนครัว(ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) การทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำหนังสือเดินทางและวีซ่าผ่านเข้าฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงได้ด้วย

BIC เห็นว่า ในมุมมองด้านการลงทุน ความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูประบบสำมะโนครัวจะช่วยกระตุ้นการจ้างงานและกระแสการหมุนเวียน/เคลื่อนย้ายแรงงานคุณภาพในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการดำเนินกลยุทธ์จูงใจและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีเร่งปฏิรูประบบงานศุลกากร ยัน ผู้นำเข้า-ส่งออกได้ประโยชน์ (07 ต.ค. 2557)

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นฐานความร่วมมือใหม่ของการ คลัสเตอร์เมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (15 ก.ค. 2557)

ตื่นตัว!!! 3 เมืองฝั่งตะวันออกของกว่างซีรวมกลุ่ม คลัสเตอร์เสริมแกร่งสู้แข่งขัน (28 พ.ค. 2557)

ทำรายการ ฟรีมิติใหม่ของภาคธนาคารในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (10 เม.ย. 2557)

กว่างซีชูโมเดล "คลัสเตอร์" พัฒนาเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ (27 พ.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน